Duracell

Регистрирай се за участие


Политика за поверителност и използване на “бисквитки”


 1. Въведение
  Вашата поверителност е важна за нас, “Парида” ЕООД (за краткост по-долу „Парида“ и/или „Ние“ и/или „Организацията“); e-mail: privacy.orbicobg@orbico.com   В настоящата Политика за защита на данните („Политика“) бихме желали да обясним кои сме ние, какви лични данни събираме за вас, защо ги събираме и какво правим с тях по лесен и разбираем начин. Лични данни са всички данни, с чиято помощ можем пряко или косвено да Ви идентифицираме. Като  Администратор на данните, Парида прилага всички подходящи технически и организационни средства, за да не допуска неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.   Политиката се прилага в отношенията между администратора на данните “Парида” ЕООД и Вас като субект на данните.  
 1. Какво съдържа Политиката?
  Политиката за защита на данните съдържа информация за начина, по който обработваме Вашите данни, когато взаимодействате с нас при:
 • посетите някоя от нашите интернет страници;
 • използвате нашите страници в социалните мрежи;
 • закупувате и ползвате нашите продукти и услуги, системи и приложения;
 • се запишете за нашите бюлетини;
 • се свържете с нашата клиентска поддръжка;
 • се присъедините към нашите бизнес събития;
 • участвате в нашите промоции;
 • подавате рекламации;
 • взаимодействате с нас по друг начин.
  като потребител, бизнес клиент, партньор, (под-) доставчик, изпълнител или друго лице, което има търговски отношения с нас.   „Обработване“ означава всякакви действия, извършени върху лични данни, които включват събиране, записване, съхранение, изменение или обновление, извличане, консултация, използване, разкриване с ръчни и/или автоматични средства.   
 1. Кой е администратор на Вашите данни? Длъжностно лице по защита на данните.
  Данните Ви се обработват от “Парида” ЕООД, гр.София, бул. Цветан Лазаров 11а . За допълнителни въпроси, свързани с личните данни, можете да се свържете и с определеното от нас длъжностното лице по защита на личните данни  чрез следните координати: digital@parida.net    
 1. Какви данни събираме за Вас?
  В зависимост от това кой сте (напр. клиент, потребител, доставчик, бизнес партньор и др.) и как взаимодействате с нас (напр. онлайн, офлайн, по телефон и др.), може да обработим различни данни за вас.  
 • Данни, които ни предоставяте пряко при регистрация и поръчка
   
Категории данни Видове лични данни
Лична идентификация име, фамилия, дата на раждане
Информация за контакти и доставка имейл, телефонен номер, адрес, държава   
Данни от регистриране на потребител потребителско име, парола  
Данни при ползване на Фейсбук страница социален профил
Финансови данни за целите на извършване на плащане в онлайн магазина ни данни за кредитна карта, информация за банкова сметка 
Друга информация Допълнителна информация, предоставена от Вас по Ваше усмотрение
   
 • Данни за ваше ползване на продукти и/или услуги, които събираме автоматично 
  В допълнение към информацията, която ни предоставяте пряко (вижте горе), може да събираме информация, която ни е изпратена през Вашия компютър, мобилен телефон или друго устройство за достъп. Повече информация можете да намерите в нашата Политика за бисквитки, качена на нашия сайт.     Можем да получим информация за вас от публично достъпни източници (както е позволено от закона) като публични бази данни, наши маркетингови партньори или платформи за социални медии, когато изберете да се свържете с такива устройства. Можем да съчетаем тази информация с друга информация, която получим от Вас.    
 • Други 
  Можем да съберем и обработим и данни от видеонаблюдение, при посещение на нашите офиси въз основа на нашия законен интерес.   Може да изберете да не ни предоставите някои видове информация, но това може да се отрази на Вашата възможност да използвате някои функции на продуктите и/или услугите.   В съответствие със закона, ние няма да обработваме данни, свързани с
 • расов или етнически произход;
 • политически мнения;
 • религия или вярвания; 
 • членство в синдикати;
 • генетични характеристики; 
 • здраве;
 • полов живот;
 • криминални присъди или свързани мерки за сигурност;
 • биометрични данни;
 • генетични данни.
  Ако трябва да обработваме този тип данни, винаги ще изискаме Вашето предварително съгласие или ще ги обработим на друго подходящо правно основание.  
 1. Как използваме Вашите данни?
  Можем да обработваме Вашите данни за различни цели, но само когато имаме правни основания за това. Моля, вижте обобщението по-долу
Правни основания Цели на обработване
Сключване на договори Преддоговорни отношения; Поръчка и доставка на продукти и/или услуги, закупени от вас, управление на поръчки, рекламации и др.; Свързване с Вас за доставка на нашите продукти; Регистрация в мобилни приложения или интернет сайтове; Проследяване на точното изпълнение на договора в това число: получаване и обработване на поръчки за доставка на продукти, изпълнение на поръчки, проверка на самоличност на получателя на доставката, обработка на право на отказ от договор, рекламации, упражнени търговски гаранции, жалби или сигнали във връзка с предлаганите продукти, кореспонденция във връзка с подадени сигнали, жалби и други;
Спазване на законови задължения и обществен интерес   Разкриване на данни на държавни или надзорни органи при поискване. Задължения за докладване, одити за съответствие, данъчни облекчения, задължения за архиви и докладване, изпълнение на изискванията на правителствени проверки и други искания от правителствени или други обществени органи. Установяване, отправяне или защита срещу правни искове.  Проверка на самоличност и възраст на получателя на доставката. Дейности по осчетоводяване и отчитане на получени плащания.
Законни интереси Клиентска поддръжка или поддръжка от център за връзка; Предоставяне на информация за нови продукти и услуги на вече настоящи клиенти; Управление на вътрешни оплаквания или искове; Установяване, отправяне или защита срещу правни искове; Сигурност и защита на нашите интереси/активи, например въвеждане и поддържане на технически и организационни мерки за сигурност, провеждане на вътрешни одити и разследвания, извършване на оценки за потвърждение на конфликт на интереси; Управление на вътрешни оплаквания или искове.  
Съгласие При определени кампании и във връзка с участието и провеждането им. При директен маркетинг.

  Когато това се изисква от закона и не можем да използваме нашия законен интерес, ще поискаме Вашето съгласие, преди да започнем да Ви изпращаме съобщения за свои продукти, услуги, събития и промоции по различни канали: имейл, телефон, SMS и др. За да предоставите Вашето съгласие, можете да поставите отметка в полето за съгласие да получавате новини и промоции или за ползване на Вашите данни за цялостен анализ на тенденции в електронната търговия. Ние също Ви предоставяме възможност да се отпишете и да оттеглите съгласието си по всяко време, с изпращане на уведмление до e-mail адреса ни за контакт: digital@parida.net или съгласно информацията публикувана на уебсайта ни. Ако изпращаме съобщенията, въз основа на нашия законен интерес, то ще Ви дадем опция за отписване и възражение срещу такъв тип обработка.     
 1. Кога споделяме Вашите данни?
  На кого се разкриват данните: куриерски компании, доставчици на услуги, бизнес партньори, публични органи, правителствени органи, изпълнители и т.н.   В някои случаи и само за да изпълним описаните по-горе цели, Вашите данни могат да бъдат споделяни със следните страни:
 • Доставчици на услуги: аутсорсинг -  можем да използваме аутсорсинг на някои дейности по обработване на данни към доверени трети страни – доставчици на услуги, за да изпълняват функции и да ни предоставят услуги, например куриерски компании, доставчици на услуги за информационни и комуникационни технологии, консултанти, спедитори;
 • Държавни или общински органи или други организации с публични функции, които могат да получат информация въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.
 • Професионални консултанти като одитори, адвокати, счетоводители и други професионални консултанти.
 Във всички случаи преди предаването на данните ще спазим всички законови изисквания, свързани с този тип обработка. Отношенията ни с доставчиците на услуги се уреждат с договор, в който изрично уреждаме техническите и организационните мерки за сигурност, които доставчикът се задължава да предприеме.  
 1. За какъв срок съхраняваме Вашите данни?
  Ние съхраняваме Вашите данни, доколкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани (вижте горния раздел „Как използваме Вашите данни?“).  Понякога може да съхраним Вашите данни по-дълго, ако се изисква или е позволено от закона. Определяме срока на задържане според следните критерии:  
 • Целта, за която се събрани данните; 
 • Правното основание – напр. сключването и изпълнението на договор, съгласие, законен интерес и т.н.
 • Както и дали данните са предмет на нормативни, договорни или други задължения за съхранение. Примери за това може да включват задължителни разпоредби за съхранение на данни, както и данни, които трябва да бъдат съхранявани за целите на съдебни спорове, рекламации и т.н.
  В случай на регистрация при нас, ще съхраняваме данните за и от Вашия профил, докато Вашата регистрация е активна и определен срок сред прекратяването на регистрацията. За повече информация как и колко време съхраняваме Вашите данни, може да изпратите искане до digital@parida.net.  
 1. Как защитаваме Вашите данни?
  За да защитим Вашите данни, ще предприемем подходящи технически и организационни мерки в съответствие с приложимите закони за защита на данни и сигурност на данни, включително ще изискваме от нашите доставчици на услуги, бизнес партньори или професионални съветници да използват подходящи мерки, за да защитават поверителността и сигурността на Вашите данни. Ние въвеждаме мерки, за да предотвратим рискове като унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване на или достъп до Вашите данни.  
 1. Кое законодателство е приложимо?
  Защитата на Вашите лични данни е покрита от Регламент ЕС 2016/679, също известен като Общ регламент относно защитата на данните, както и приложимото национално законодателство за защита на данните на Република България.   
 1. Какви са Вашите права по отношение на личните данни
  Вие можете да упражните всички предвидени в законодателството права, свързани с личните данни, а именно:             да достъпите Вашите лични данни, които „Парида“ ЕООД обработва, и да получите копие от тях;          личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;          да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;          в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;          в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;          да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;          когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси          да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни          да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.   Всяко едно от предвидените в закона права може да бъде упражнено чрез подаване на искане на упражняване на съответното право. Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени на адрес: гр. София, бул. Цветан Лазаров 11а или на e-mail: digital@parida.net. Искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа следната информация:   Идентификация на лицето – имена и ЕГН; Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща; Искане – описание на искането.   Правим всичко възможно да поддържаме Вашите данни актуални. Въпреки това, ако забележите грешни данни или други нередности, Вие можете да ги коригирате, актуализирате, промените, изтриете или да упражните друго свое право, като се свържете с нас на digital@parida.net.  По отношение на всички заявки за упражняване на права, ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок, обичайно не по-късно от 30 дни от неговото получаване.   При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. Информацията, предоставяна на субекта, и всяка комуникация и действия по упражняване правата на субекта на данни се предоставят безплатно (освен при злоупотреба с предоставените права).   Можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността Ви. При упражняването на правата Ви чрез пълномощник, то следва да ни бъде предоставено и заверено пълномощно.   Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.   Настоящата политика може да подлежи на изменение, като последно е актуализирана на 04.05.2020 г. Всякакви бъдещи промени или допълнения на настоящата политика ще бъдат актуализирани надлежно и навременно. 

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 

НА БИСКВИТКИ (COOKIES) 

 

КАКВО НАРИЧАМЕ “БИСКВИТКИ” ?

Какво наричаме “бисквитки”? Това са малки файлове, които се инсталират на Вашия компютър или смартфон. Те ни позволяват да съхраняваме информация за Вашето сърфиране на нашия сайт или през мобилното Ви устройство, с цел да подобрим Вашето преживяване при използване на уебсайта, както и да разберем как хората използват нашия сайт и кои негови страници са най-популярни сред посетителите. 

Съществуват два основни вида бисквитки – постоянни и временни или още „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се запазват на вашия компютър и не се изтриват автоматично, когато затворите браузъра си, за разлика от сесийните бисквитки, които се изтриват, когато затворите браузъра. Съществуват и бисквитки и такива на трети страни, за които може да научите по-долу.

КАКВА Е ЦЕЛТА НА БИСКВИТКИТЕ?

Бисквитките изпълняват множество различни функции. В този смисъл, можем да използваме неперсонализираната информация от бисквитките за следните цели:

 • Статистически цели;
 • Разпознаване на потребителя в рамките на конкретната сесия;
 • Определяне кои са най-популярните части на нашата интернет страница;
 • Следене интереса на потребителите като цяло;
 • Цялостно оптимизиране на уебсайта.

 

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

При използване на нашата интернет страница, можем да съберем следните видове бисквитки:

 • Задължителни бисквитки 

Тези бисквитки са строго необходими, за да може интернет страницата да изпълнява своите функции. Тези бисквитки се използват за да:

      установим автентичността на потребителите, когато те използват интернет страницата, така че да можем да им представим нашите продукти;

      поддържаме сигурността на тази страница.

 • Сесийни бисквитки

Използваме сесийни бисквитки, например за целите на предоставяне на по-индивидуализирани предложения; за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашата интернет страница и други.

 • Бисквитки на трети лица

Бисквитки на трети лица се поставят от други организации, които ние използваме, за да ни предоставят различни услуги, например доставчици на услуги, включително доставчици на маркетинг услуги с цел предлагане на персонализирано съдържание, реклама и анализ на трафика. 

В тези случаи споделените бисквитки се управляват от съответните трети лица и не се контролират от нас. По-долу са изброени услугите на трети лица, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните интернет страници и да следвате предоставените на тях инструкции. Всички те използват различни бисквитки.

 

Трето лице – доставчик на услуга

Цел

Повече информация и инструкции за изключване

Google Analytics

Генерираране на статистика за трафика на интернет страницата и източниците на трафик

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Facebook

Facebook pixel

Осигуряване на таргетирана информация и предложения в платформата на Facebook.

Повече информация можете да намерите тук: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

 

За изключване: 

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

На следния адрес можете да намерите политиката за поверителност на Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

 

Ще използваме Facebook Pixel, когато при влизане в страницата ни сте дали съгласие за този тип обработка.

КАК ДА ИЗКЛЮЧИТЕ БИСКВИТКИТЕ?

Всички съвременни браузъри ви позволяват да променяте настройките за бисквитки. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „опции“ или „предпочитания“ на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, следните линкове могат да Ви помогнат или можете да използвате бутона „Помощ“ от менютата на Вашия браузър за повече детайли:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari web и iOS.


Ако се притеснявате най-много за рекламните бисквитки към трети страни генерирани от рекламодатели, можете да ги изключите от тук: Your Online Choices site.

Моля да запомните, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашата интернет страница може да не работят правилно. 

Повече информация за това как бизнесът използва бисквитки е налична на: www.allaboutcookies.org.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за използване на бисквитки, свържете се с нас на имейл: digital@parida.net.