Duracell

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ С НАГРАДИ

“Повече светлина за твоята коледа’ 2019


Кампанията се разделя на две части:

 • Първа част – „Национална кампания с награди“, която се провежда във всички магазини на територията на страната, в които се продават батерии Duracell, дистрибутирани от Орбико България ЕООД, в периода от 23 ноември до 22 декември 2019 г. включително, обвързана е с покупка, и е валидна само при изпълнение на посочените условия в настоящите Официални Правила на кампанията.“).
 • Втора част – „Кампания с моментни награди", която се провежда във вериги магазини Метро, Практикер, Бриколаж, Билла и Кауфланд в периода от 23 ноември до 22 декември 2019 г. включително, обвързана е с покупка и евалидна само при наличието на промоутъри на Duracell в съответните търговски обекти.

Общо двете части са наричани „Кампанията“.

Член 1. Организатор и официални правила на Кампанията

 • Промоционалната кампания “Повече светлина за твоята Коледа 2019” (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „Парида” ЕООД с адрес на управление: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 11А, ЕИК 175314521, наричан по нататък в текста “Организатор”.
 • Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).
 • Организаторът си запазва правото да променя и/или изменя Официалния правилник, като оповестява промените по начина, по който същият е бил първоначално оповестен.
 • Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (от 23 ноември 2019 до 22 декември 2019 г. включително) на следния адрес: www.duracellpromo.bg.

Член 2. Територия, логистика и продължителност на провеждане на „Кампанията“

 • Националната кампания се организира и провежда в периода от 00:00:00 часа на 23 ноември до 00:00:00 часа на 22 декември 2019 г. включително.
 • Кампания с моментни награди в обектите с промо екипи на Duracell, се провежда в периода 23 ноември до 22 декември 2019 г. включително.
 • В случай, че Организаторът реши да съкрати / удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично на www.duracellpromo.bg.
 • След приключване на „Кампанията”, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията“ все още продължава.
 • „Кампанията‘’ се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този Официален правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България.

Член 3. Механизъм на участие в Националната кампания .

 • Всеки, който закупи батерии DURACELL на минимална стойност 8.00 лв. с ДДС в един фискален бон може да вземе участие в кампанията, като регистрира касовия бон за покупка на www.duracellpromo.bg .
 • Задължително условие за регистрация в уебсайта е всеки участник да попълни в регистрационната форма: име и фамилия, телефон, имейл, които по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни,представляват лични данни, както и дата, месец, година, час и минути, изписани на касовия бон от покупката.
 • Изписване на дата, месец, година, час и минути на касовия бон / съкратено ДДММГГ ЧЧММ /
 • Между отделните думи, датата и часът да има разстояние (интервал) и датата да е изписана в поредица дата, следвана от месец, следвана от година, а часът в поредица час, следван от минути. В изписването на датата и месеца се допускат препинателни знаци.
 • При регистрацията си в уебсайтa участниците декларират, че са запознати с настоящите Официални правила на Ккампанията и че дават съгласието си за обработването на личните им данни от Организатора на Кампанията.
 • В случай че даден участник не е съгласен личните му данни да бъдат обработвани от Организатора, той следва да не отбелязва полето за даване на съгласие, като в този случай регистрацията му няма да бъде допусната.
 • Задължително условие за получаване на наградата е предоставяне на регистрирания печеливш фискален бон на Организатора. Ако участникът не може да предостави съответния фискален бон, губи правото си да получи награда.
 • Един участник има право да участва в кампанията с една дата и час от касовата бележка само веднъж.
 • Един участник има право да участва в кампанията с неограничен брой различни касови бележки.
 • Един участник може да получи само една награда от Националната кампания.

3.2.2. Награди и печеливши участници

Награди: Наградите в Националната кампания са 22 броя живи коледни дръвчета.

 • Печелившите участници ще бъдат изтеглени на лотариен принцип в присъствието на комисия от трима свидетели, всеки ден в периода от 1 декември до 22 декември 2019 година, с изключение на датите 1-ви, 7-ми, 8-ми, 14-ти,15-ти, 21-ви и 22-ри декември, които се падат уикенди. Тези печеливши ще бъдат изтеглени на датите 2-ри, 9-ти, 16-ти и 23-ти декември, заедно с печелившите за съответните дати.
 • При изтеглянето на печелившият участник за деня, Организаторът ще изтегли и 2 резерви. В случай че печелившият участник бъде дисквалифициран или не предостави касова бележка като доказателство за покупката при получаването на наградата или се откаже от нея, ще бъде заместен от резерва, която ще получи на негово място награда, в случай че е изпълнил указанията, посочени в настоящите Официални правила.
 • Имената на всички печеливши участници ще бъдат публикувани на следващия ден след всяко съответно теглене на www.durаcellpromo.bg .
 • Печелившите ще получат телефонно обаждане и/или имейл на посочен от тях номер и имейл адрес, който да ги информира, че печелят награда и на който трябва да отговорят и изпратят адрес за доставка на спечелената награда.
 • Наградите се доставят на посочен от печелившия адрес с куриер за сметка на Организатора.
 • Наградите ще бъдат разпратени в рамките на 14 работни дни след подаване на коректен адрес за доставка.
 • В случай, че спечелилият участник не отговори на телефонното обаждане или имейла в срок до 5 (пет) работни дни от обявяване на изтеглените печеливши, ще се счита, че спечелилият участник се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.
 • Наградите се получават от печелившите срещу предоставяне на оригинален касов бон от регистрацията в томболата.
 • Визуализацията на наградите на всички рекламни и комуникационни материали е с примерен и илюстративен характер.

Член 4. Условия на Кампанията с моментни награди

Кампанията в търговската мрежа с моментни награди, обвързана с покупка e валидна само при наличието на промоутъри/представители на Duracell в съответните търговски обекти, а именно вериги магазини Метро, Практикер, Бриколаж, Билла и Кауфланд.

Организаторът провежда Кампания с моментни награди, обвързана с покупка със следния механизъм:

 • Всеки, който закупи батерии DURACELL на минимална стойност 8.00 лв. с ДДС в един фискален бон, може да спечели подарък на момента от брандирания щанд в магазина като изтегли скреч карта от представител на Duracell.
 • За целта е необходимо след покупката да представи касовата си бележка, удостоверяваща закупуването на продуктите, на промоутъра на Duracell, който се намира след касова зона. Награди :

Светеща звезда - 650 бр.

Коледни лампички - 950 бр.

Зайчета Duracell – 2500 бр.

 • Механизмът на кампанията е в сила до изчерпване на наградите.
 • Промоцията с моментни награди важи само когато в търговския обект има промо екип/представител на Duracell.
 • Участието за моментни награди не изключва участието на клиент в състезанието за наградите, предвидени в рамките и правилата на Националната кампания. Промоутърите/Представителите на Duracell след проверката на касовата бележка са задължени да я върнат на клиента. Промоутърите/Представителите на Duracell нямат право неоправдано да задържат касовата бележка на клиент, който участва в кампанията за моментни награди.

Член 5. Разни

5.1. Отговорност

 • Организаторът на Кампанията ще предоставя наградите на участници, които са взели участие в Кампанията, съгласно разпоредбите на този Официален правилник.
 • Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплатена тяхната парична стойност. Ако победителите не спазват условията, посочени в този Официален правилник, Организаторът си запазва правото да преустанови/анулира по всяко време правата и ползите, произтичащи за победителите, без компенсация или заплащане, дължимо от Организатора на победителите. В случай, че Организаторът констатира нарушение на правилата на Кампанията, включително участие с подправени касови бележки, след като наградата е била присъдена на победителите, те трябва да върнат наградата, както и разходите, възникнали във връзка с това, направени от Организатора.
 • Организаторът има правото да предприема гореизброените мерки, както и съдебни действия, в случаите на измама, злоупотреба, фалшификация и други опити за компрометиране на Кампанията. Организаторът не отговаря за качеството на наградата.
 • Организаторът няма да предоставя награди при участие в Кампанията след края на обявения промоционален период.
 • Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на Кампанията, следва да бъдат изпращани по време на периода на Кампанията на адреса на Организатора.
 • Организаторът на Кампанията не носи отговорност, произтичаща от връчването на наградите, включително относно плащане на каквито и да било обезщетения, неустойки и/или други претенции от каквото и да било естество, свързани с някоя от наградите, включително за вреди претърпени от наградите. Победителят поема цялата отговорност за приемането на наградата, като Организаторът не носи никаква отговорност за каквито и да било евентуални последствия, произтичащи от приемането на наградата или във връзка с нея.

5.2. Лични данни

 • Правата на участниците в промоционалната кампания са гарантирани по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Член 6. Данъци и такси

С включването си в кампанията, участникът потвърждава, че е запознат с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица, съгласно койтопредметни награди на стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

За издаването на служебна бележка за облагаемия доход е необходимо печелившите участници да предоставят на Oрганизатора изискуемите по закон лични данни, включително адрес, на който Oрганизаторът може да изпрати съставения документ.

Организаторът на Кампанията не носи отговорност за каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганите награди, които остават за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са отговорност на Организатора на Кампанията.

Член 7. Спорове

В случай на евентуални спорове между Организатора и участниците в Кампанията, те ще се разрешават чрез взаимни отстъпки, в дух на разбирателство. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд в град София, съобразно приложимото българско законодателство.

Член 8. Прекратяване преди срока на кампанията

 • Кампанията може да бъде прекратена по-рано по едностранно решение на Организатора, без Организаторът да е длъжен да мотивира подобно прекратяване.
 • Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване;
 • Включването на участниците в Kампанията означава, че те са приели условията и правилата за провеждане на Kампанията и се считат обвързани с тях.
 • Организаторът си запазва правото на промяна на този Официален правилник.