Duracell

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ С НАГРАДИ

“Duracell Running Bunny’ 2019


Кампанията се разделя на две части:

 • Национална кампания с награди, обвързана с покупка, валидна само при изпълнение на посочените условия в настоящите Официални Правила на кампанията („Национална Кампания“).
 • Кампания във верига магазини Кауфланд с моментни награди, обвързана с покупка,  валидна само при наличието на промоутъри на Duracell в съответните търговски обекти („Кампания с моментни награди“).

Общо двете части са наричани „Кампанията“.

Член 1. Организатор и официални правила на Кампанията

 • Промоционалната кампания  “Duracell Running Bunny 2019” (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „Парида” ЕООД  с  адрес на управление: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 11А, ЕИК 175314521, наричан по нататък в текста “Организатор”.
 • Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).
 • Организаторът си запазват правото да променят и/или изменят Официалния правилник, като оповестяват промените по начина, по който същият е бил първоначално оповестен.
 • Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (от 15-ти февруари до 22-ти април 2019 г. включително) на следния адрес:   www.duracellpromo.bg.

Член 2. Територия, логистика и продължителност на провеждане на Кампанията

 • Националната кампания се организира и провежда в периода от 15-ти февруари до 22-ти април 2019 г. включително. Кампания с моментни награди в  обектите с промо екипи на Duracell, се провежда в периода 15-ти окфевруари до 22-ти април 2019 г. включително. 
 • В случай, че Организаторът реши да съкрати / удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично на www.duracellpromo.bg 
 • След приключване на „Кампанията”, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията“ все още продължава.
 • „Кампанията‘’ се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този Официален правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България.

Член 3. Национална кампания. Механизъм и правила за наградите.

3.1. Общи правила на Националната кампания

 • Период на кампанията: От 00:00:00 часа на 15-ти февруари до 00:00:00 часа на 22-ти април 2019 г. включително. 
 • В кампанията участват всички магазини Кауфланд и други магазини на територията на Република България.
 • Условие за участие - всеки, който закупи батерии DURACELL на стойност минимум 8.00 лв. с ДДС от магазин на търговска верига Кауфланд и други магазини през периода на кампанията, посочен по-горе, получава възможност да участва в Националната кампания и да спечели награда от Duracell. Това, което трябва да направи е да регистрира име, фамилия, телефонен номер, имейл и датата и часа от касовата бележка, с която е закупен продукт Duracell на www.duracellpromo.bg
 • Печелившите се теглят на лотариен принцип пред свидетелството на нотариус на 23-ти април 2019г.
 • Всички печеливши участници ще получат SMS или имейл и имената им ще бъдат публикувани в деня на теглене на www.durcellpromo.bg 
 • Наградите се доставят на посочен от печелившия адрес с куриер за сметка на Организатора.

3.2. Механизъм на Националната кампания

3.2.1 Участие с касов бон за покупка 

 • Всеки, който закупи батерии DURACELL на минимална стойност 8.00 лв. с ДДС може да вземе участие в кампанията, като регистрира касовия бон за покупка на www.duracellpromo.bg 
 • Задължително условие за регистрация в уебсайта е всеки участник да попълни в регистрационната форма: име и фамилия, телефон, имейл, които по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни представляват, лични данни, дата, месец, година, час и минути изписани на касовия бон от покупката.
 • Изписване на дата, месец, година, час и минути на касовия бон / съкратено ДДММГГ ЧЧММ /
 • Между отделните думи, датата и часът да има разстояние (интервал) и датата да е изписана в поредица дата, следвана от месец, следвана от година, а часът в поредица час, следван от минути. В изписването на датата и месеца се допускат препинателни знаци. 
 • При регистрацията си в уебсайтa участниците декларират, че са запознати с настоящите Официални правила на кампанията и че дават съгласието си за обработването на личните им данни от Организатора на Кампанията. 
 • В случай че даден участник не е съгласен личните му данни да бъдат обработвани от Организатора, той следва да не отбелязва полето за даване на съгласие, като в този случай регистрацията му няма да бъде допусната.
 • Един участник има право да участва в кампанията с една дата и час от касовата бележка само веднъж. 
 • Един участник има право да участва в кампанията с неограничен брой касови бележки.

3.2.2. Механизъм за определяне на печелившите за наградите в кампанията 

            Наградите ще бъдат:

 • 10 броя куфари за пътуване 
 • 3 броя дигитални фотоапарата 
 • 1 брой тридневна ваканция в курортен комплекс Пампорово за двама човека, която включва нощувки и закуски.

 

 • При изтеглянето на печелившите, Организаторът ще изтегли в присъствието на нотариус и 5 резерви. В случай че някой от печелившите участници бъде дисквалифициран или не предостави касова бележка като доказателство за покупката при получаването на наградата или се откаже от нея, ще бъде заместен от първата резерва в списъка, съответно следващият, който ще получи на негово място награда, в случай че е изпълнил указанията, посочени в настоящите Официални правила.
 • На печелившите ще бъдат изпратени SMS и имейл на посочен от тях номер и имейл адрес, който да ги информира, че печелят награда и на който трябва да отговорят и изпратят адрес за доставка на спечелената награда.
 • Наградите ще бъдат разпратени в рамките на 14 работни дни след подаване на коректен адрес за доставка.
 • Наградите се получават от печелившите срещу предоставяне на оригинален касов бон от регистрацията в томболата.
 • Визуализацията на наградите на всички рекламни и комуникационни материали е с примерен и илюстративен характер.

Член 4. Условия на Кампанията с моментни награди

Кампанията в търговската мрежа с моментни награди обвързана с покупка e валидна само при наличието на промоутъри/представители на Duracell в съответния търговски обект.

Организаторът провежда Кампания с моментни награди, обвързана с покупка със следния механизъм:

 • Всеки, който закупи който и да е 4-рен блистер батерии Duracell, може да спечели моментален подарък от брандирания щанд в магазина 
 • За целта е необходимо след покупката на 4-рен блистер батерии Duracell, клиентът да представи касовата си бележка, удостоверяваща закупуването на продуктите, на промоутъра на Duracell, който се намира след касова зона. След предоставяне на касовата бележка, клиентът получава възможността да участва в игра за моментна награда и да спечели награда.
 • За целите на кампанията са предвидени следните награди

Фенер - 4500 бр.

Одеяло -  300 бр.

Раница – 125 бр.

 

 • Механизмът на кампанията е в сила до изчерпване на наградите.
 • Промоцията с моментните награди важи само когато в търговския обект има промо екип/представител на Duracell. 
 • Участието за моментни награди не изключва участието на клиент в състезанието за големите награди в рамките и правилата на Националната кампания. Промоутърите/Представителите на Duracell след проверката на касовата бележка са задължени да я върнат на клиента. Промоутърите/Представителите на Duracell нямат право неоправдано да задържат касовата бележка на клиент, който участва в кампанията за моментни награди.

Член 5. Разни

5.1. Отговорност

 • Организаторът на Кампанията ще предоставя наградите на участници, които са взели участие в Кампанията, съгласно разпоредбите на този Официален правилник.
 • Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплатена тяхната парична стойност. В случай че спечелил участник се откаже да се възползва от наградата си и/или не предостави адрес за доставка в срок от 5 (пет) работни дни след уведомяването му, че е спечелил награда, той ще изгуби правото да му бъде предоставена наградата, като Организаторът си запазват правото да предостави наградата на изтеглена резерва. Ако победителите не спазват условията, посочени в този Официален правилник, Организаторът си запазва правото да преустанови/анулира по всяко време правата и ползите, произтичащи за победителите, без компенсация или заплащане, дължимо от Организатора на победителите. В случай, че Организаторът констатира нарушение на правилата на Кампанията, включително участие с подправени касови бележки, след като наградата е била присъдена на победителите, те трябва да върнат наградата, както и разходите възникнали във връзка с това, направени от Организатора.
 • Организаторът има правото да предприема гореизброените мерки, както и съдебни действия, в случаите на измама, злоупотреба, фалшификация и други опити за компрометиране на Кампанията. Организаторът не отговаря за качеството на наградата.
 • Организаторът няма да предоставя награди при участие в Кампанията след края на обявения промоционален период. 
 • Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на Кампанията, следва да бъдат изпращани по време на периода на Кампанията на адреса на Организатора.
 • Организаторът на Кампанията не носи отговорност, произтичаща от връчването на наградите, включително относно плащане на каквито и да било обезщетения, неустойки и/или други претенции от каквото и да било естество, свързани с някоя от наградите, включително за вреди претърпени от наградите. Победителят поема цялата отговорност за приемането на наградата, като Организаторът не носи никаква отговорност за каквито и да било евентуални последствия, произтичащи от приемането на наградата или във връзка с нея.

5.2. Лични данни

 • Правата на участниците в промоционалната кампания са гарантирани по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

Член 6. Данъци и такси

С включването си в кампанията, участникът потвърждава, че е запознат с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица, съгласно който предметни   награди   на   стойност   над   30,00   лева  са   облагаем   доход   за физическото  лице,  което ги  получава.

За издаването на служебна бележка за облагаемия доход е необходимо печелившите участници да предоставят на Oрганизатора изискуемите по закон лични данни, включително адрес, на който Oрганизаторът може да изпрати съставения документ.

Организаторът на Кампанията не носи отговорност за каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганите награди, които остават за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са отговорност на Организатора на Кампанията.

Член 7. Спорове

В случай на евентуални спорове между Организатора и участниците в Кампанията, те ще се разрешават чрез взаимни отстъпки, в дух на разбирателство. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд в град София, съобразно приложимото българско законодателство.

Член 8. Прекратяване преди срока на кампанията 

 • Кампанията може да бъде прекратена по-рано по едностранно решение на Организатора, без Организаторът да е длъжен да мотивира подобно прекратяване.
 • Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване; 
 • Включването на участниците в Kампанията означава, че те са приели условията и правилата за провеждане на Kампанията и се считат обвързани с тях.
 • Организаторите си запазват правото на промяна на този Официален правилник.