Duracell

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ С НАГРАДИ

„ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЯ ЗА ВАШИТЕ ПРАЗНИЦИ“ 2021


Кампанията се разделя на две части:

 • Първа част – „Национална кампания с награди“, която се провежда във всички магазини на територията на страната, в които се продават батерии Duracell, дистрибутирани от Орбико България ЕООД, в периода от 00:00ч. на 19 ноември до 23:59ч. на 19 декември 2021 г. включително, обвързана е с покупка, и е валидна само при изпълнение на посочените условия в настоящите Официални Правила.
 • Втора част – „Кампания със скреч-карти", която се провежда във вериги магазини Метро, Практикер, Технополис, Фантастико и Кауфланд в страната, описани в Приложение 1 към настоящите Официални правила, в присъствието на промо екип/промоутър на Duracell /Дюрасел/ през съответните уикенди в периода от 19 ноември 2021г. до 12 декември 2021г. включително:
  • 19-21 ноември 2021г.
  • 26-28 ноември 2021г.
  • 03-05 декември 2021г.
  • 10-12 декември 2021г.

В Приложение 1 към настоящите Официални правила, освен участващите търговски обекти, ще бъде посочен и времевия диапазон във всеки един от тях, в който промо екипите/промоутърите на Duracell /Дюрасел/ ще бъдат в съответния обект.

Общо двете части са наричани „Кампанията“.

Член 1. Организатор и официални правила на Кампанията

 • Промоционалната кампания „ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЯ ЗА ВАШИТЕ ПРАЗНИЦИ“ (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „Парида” ЕООД с адрес на управление: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 11А, ЕИК 175314521, наричан по нататък в текста “Организатор” и се състои от изброените по-горе две части.
 • Участниците в промоционалната Кампания са длъжни да спазват официалните й правила (нататък в текста наричани „Официални правила”).
 • Организаторът си запазва правото да променя и/или изменя Официалните правила, като оповестява промените по начина, по който същите са били първоначално оповестени и които промени стават валидни от момента на оповестяването им. С участието си в Кампанията участниците се съгласяват с нейните Официални правила и се задължават да ги спазват.
 • Официалните правилнила са достъпни безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (от 19 ноември до 19 декември 2021 г. включително) на следния адрес:www.duracellpromo.bg.

Член 2. Територия, логистика и продължителност на провеждане на „Кампанията“

 • Националната кампания с награди се организира и провежда в периода от 19 ноември до 19 декември 2021 г. включително.
 • Кампания със скреч-карти се провежда в периода 19 ноември до 12 декември 2021 г. включително.
 • В случай, че Организаторът реши да съкрати / удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично на www.duracellpromo.bg.
 • След приключване на Кампанията, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава.
 • Кампанията се организира и се провежда на територията на Република България според Официалните правила, като наградите се доставят само на територията на Република България.

Член 3. Условия на Национална кампания с награди, представляваща първа част на Кампанията.

3.1. Механизъм на Националната кампания

3.1.1 Участие с касов бон за покупка

 • „Национална кампания с награди“ се провежда във всички магазини на територията на страната, в които се продават батерии Duracell /Дюрасел/, дистрибутирани от Орбико България ЕООД, в периода от 00:00ч. на 19 ноември 2021г. до 23:59ч. на 19 декември 2021г. включително, обвързана е с покупка, и е валидна само при изпълнение на посочените условия в настоящите Официални Правила.
 • В Национална кампания с награди може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на стартирането й, съответно 19 ноември 2021г. и пребивава на територията на Република България.
 • Всеки, който закупи батерии Duracell /Дюрасел/, дистрибутирани от Орбико България ЕООД, без значение от техния вид, размер и разфасовка, на минимална стойност 7.99 лв. /седем лева и деветдесет и девет стотинки/ с ДДС, може да вземе участие в Националната кампания с награди, като регистрира касовия бон за покупка на www.duracellpromo.bg.
 • Задължително условие за регистрация в уебсайта е всеки участник да попълни в регистрационната форма име и фамилия, телефон, имейл, както и дата, месец, година, час и минути, изписани на касовия бон от покупката /съкратено ДДММГГ ЧЧММ/.
 • Между отделните думи, датата и часът да има разстояние (интервал) и датата да е изписана в поредица ден, месец, година, а часът в поредица час, следван от минути. В изписването на датата и месеца се допускат препинателни знаци.
 • При регистрацията си в уебсайтa участниците декларират, че са запознати с настоящите Официални правила на кампанията и че дават съгласието си за обработването на личните им данни от Организатора на Кампанията.
 • В случай че даден участник не е съгласен личните му данни да бъдат обработвани от Организатора, това ще доведе до невъзможност регистрацията му да бъде допусната.
 • Задължително условие за получаване на наградата е предоставяне на регистирания печеливш касов бон на Организатора. Ако участникът не може да предостави съответния касов бон, губи правото си да получи награда.
 • Един участник има право да участва в Националната кампания с награди с една дата и час от касовата бележка само веднъж.
 • Един участник има право да участва в кампанията с неограничен брой различни касови бележки. Участието в Национална кампания с награди не изключва участието в Кампания със скреч-карти.

3.2.2. Награди и печеливши участници

Награди: Наградите в Националната кампания са 22 броя живи коледни дръвчета.

 • Наградите са: 5 /пет/ броя Електрическа тротинетка/Електрически скутер
 • Печелившите участници ще бъдат изтеглени на лотариен принцип пред свидетелството на нотариус на 22 декември 2021 г.
 • При тегленето, Организаторът ще изтегли в присъствието на нотариус и 5 резерви. В случай, че някой от печелившите участници бъде дисквалифициран или не предостави касова бележка като доказателство за покупката при получаването на наградата или се откаже от нея, ще бъде заместен от първата резерва в списъка, съответно следващият, който ще получи на негово място награда, в случай че е изпълнил указанията, посочени в настоящите Официални правила. За посоченото теглене се съставя протокол. Организаторът обявява спечелилите участници на www.duracellpromo.bg в деня на тегленето – 22 декември 2021г.
 • Печелившите участници ще получат телефонно обаждане и/или имейл на посочен от тях номер и/или имейл адрес, който да ги информира, че печелят награда и на който трябва да отговорят и изпратят адрес за доставка на спечелената награда.
 • Наградите ще бъдат доставени до печелившите участници в рамките на 14 работни дни след подаване на коректен адрес за доставка.
 • В случай, че спечелил участник не отговори на телефонното обаждане и/или имейла в срок до 5 (пет) работни дни от обявяване на изтеглените печеливши участници на www.duracellpromo.bg , ще се счита, че съответния спечелил участник се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.
 • Наградите се получават от печелившите участници срещу предоставяне на оригинален касов бон от регистрацията в томболата и се доставят на посочен от тях адрес с куриер за сметка на Организатора.
 • Визуализацията на наградите на всички рекламни и комуникационни материали е с примерен и илюстративен характер.

Член 4. Условия на Кампанията със скреч-карти, представляваща втора част на Кампанията.

Кампания със скреч-карти се провежда във вериги магазини Метро, Практикер, Технополис, Фантастико и Кауфланд в Република България в периода от 19 ноември 2021г. до 12 декември 2021 г. включително или до изчерпване на количествата награди, посочени по-долу, обвързана е с покупка и е валидна само при наличието на промоутъри на Duracell /Дюрасел/ в съответните търговски обекти, посочени по-горе.

4.1. Механизъм.

Организаторът провежда Кампания със скреч-карти, обвързана с покупка със следния механизъм: следния механизъм:

 • Всеки, който закупи батерии Duracell /Дюрасел/, дистрибутирани от Орбико България ЕООД, без значение от техния вид, размер и разфасовка, на минимална стойност 7.99 лв. /седем лева и деветдесет и девет стотинки/ с ДДС, може да изтегли скреч-карта и може да спечели награда на момента.
 • За целта е необходимо след покупката да представи касовата си бележка, удостоверяваща закупуването на участващите продукти на промоутъра на Duracell /Дюрасел/, който се намира след касова зона и от който промо екип/промоутър може да получите скреч-карта. Необходимо е участникът, при получаване на скреч-картата, да изтрие обозначеното скреч-поле и да разбере дали печели награда на момента:
  • 3552 /три хиляди петстотин петдесет и две/ броя Зайчета Duracell
  • 111 /сто и единадесет/ броя Настолна игра Скрабъл
  • 555 /петстотин петдесет и пет/ броя игри пъзели
  • 777 /седемстотин седемдесет и седем/ броя игра Popit
 • Механизмът на кампанията е в сила до изчерпване на наградите.
 • Кампанията със скреч-карти важи само когато в търговския обект има промо екип/промоутър на Duracell.
 • Участието в Кампанията със скреч-карти не изключва участието в Национална кампания с награди. Промоутърите/Промо екипите на Duracell след проверката на касовата бележка са задължени да я върнат на клиента. Промоутърите/Промо екипите на Duracell нямат право неоправдано да задържат касовата бележка на клиент, който участва в Кампанията със скреч-карти.

Член 5. Разни

5.1. Отговорност

 • Организаторът на Кампанията ще предоставя наградите на участници, които са взели участие в Кампанията и са спечелили, съгласно разпоредбите на тези Официални правила.
 • Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплатена тяхната парична стойност. В случай че спечелил участник се откаже да се възползва от наградата си, не предостави касов бон от покупката и/или не предостави адрес за доставка в срок от 5 (пет) работни дни след уведомяването му, че е спечелил награда (съгласно правилата на Национална кампания с награди), той ще изгуби правото да му бъде предоставена наградата, като Организаторът си запазват правото да предостави наградата на изтеглена резерва. Ако спечелилите участници не спазват условията, посочени в Официалните правила, Организаторът си запазва правото да преустанови/анулира по всяко време правата и ползите, произтичащи за тях, без компенсация или заплащане, дължимо от Организатора. В случай, че Организаторът констатира нарушение на правилата на Кампанията, включително участие с подправени касови бележки, след като наградата е била присъдена на спечелили участници, те трябва да върнат наградата, както и разходите възникнали във връзка с това, направени от Организатора.
 • Организаторът има правото да предприема гореизброените мерки, както и съдебни действия, в случаите на измама, злоупотреба, фалшификация и други опити за компрометиране на Кампанията. Организаторът не отговаря за качеството на наградата.
 • Организаторът няма да предоставя награди при участие в Кампанията след края на обявените промоционални периоди на двете й части.
 • Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на Кампанията, следва да бъдат изпращани по време на периода на Кампанията на адреса на Организатора.
 • Организаторът на Кампанията не носи отговорност, произтичаща от връчването на наградите, включително относно плащане на каквито и да било обезщетения, неустойки и/или други претенции от каквото и да било естество, свързани с някоя от наградите, включително за вреди, претърпени от наградите. Съответният спечелил участник поема цялата отговорност за приемането на наградата, като Организаторът не носи никаква отговорност за каквито и да било евентуални последствия, произтичащи от приемането на наградата или във връзка с нея.

5.2. Лични данни

 • Правата на участниците в Кампанията са гарантирани по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Член 6. Данъци и такси

С включването си в кампанията участникът потвърждава, че е запознат с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица. Организаторът на Кампанията не носи отговорност за каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганите награди, които остават за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са отговорност на Организатора на Кампанията.

Член 7. Спорове

В случай на евентуални спорове между Организатора и участниците в Кампанията, те ще се разрешават чрез взаимни отстъпки, в дух на разбирателство. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд в град София, съобразно приложимото българско законодателство.

Член 8. Прекратяване преди срока на кампанията

 • Кампанията може да бъде прекратена по-рано по едностранно решение на Организатора, без Организаторът да е длъжен да мотивира подобно прекратяване.
 • Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване;
 • Включването на участниците в Kампанията означава, че те са приели условията и правилата за провеждане на Kампанията и се считат обвързани с тях.