Политика за защита на данните

 

  1. Въведение

 

Вашата поверителност е важна за нас, “Орбико България” ЕООД като администратор на Вашите лични данни. 

 

В настоящата Политика за защита на данните („Политика“) бихме желали да обясним кои сме ние, какви лични данни събираме за вас, защо ги събираме и какво правим с тях по лесен и разбираем начин. Лични данни са всички данни, с чиято помощ можем пряко или косвено да Ви идентифицираме.

 

Политиката се прилага в отношенията между администратора на данните “Орбико България” ЕООД и Вас като субект на данните, но единствено при използването на настоящия уебсайт, а именно: https://www.duracellpromo.bg/ /“Уебсайт“/

 

  1. Какво съдържа Политиката?

 

Политиката за защита на данните съдържа информация за начина, по който обработваме Вашите данни, когато взаимодействате с нас чрез настоящия Уебсайт и когато:

 

 

„Обработване“ означава всякакви действия, извършени върху лични данни, които включват събиране, записване, съхранение, изменение или обновление, извличане, консултация, използване, разкриване с ръчни и/или автоматични средства. 

 

  1. Кой е администратор на Вашите данни?

 

Данните Ви се обработват от “Орбико България” ЕООД, гр.София, ул. "Челопешко шосе" № 24. За допълнителни въпроси, свързани с личните данни, можете да се свържете и с нашето длъжностното лице по защита на личните данни  чрез следните координати: Йордан Чолаков, privacy.orbicobg@orbico.com

 

 

  1. Какви данни събираме за Вас?

 

В зависимост от това дали сте посетител и/или участник и/или печелившо лице в организираните от нас кампании може да обработим различни данни за Вас, както следва:

 

Категории данниВидове лични данни
Лична идентификацияИме, фамилия
Информация за контакти и целите на доставка

Електронен адрес, телефонен номер

 

Данни за доставка

* само при печеливши участници

Адрес за доставка

Единен регистрационен номер 

* само при печеливши участници

ЕГН, но само когато наградата подлежи на деклариране, съгласно ЗДДФЛ.

 

Данни при посещение на УебсайтаIP адрес

 

В допълнение към информацията, която ни предоставяте пряко (вижте горе), може да събираме информация, която ни е изпратена през Вашия компютър, мобилен телефон или друго устройство за достъп. Повече информация можете да намерите в нашата Политика за бисквитки[YC1] , качена на нашия сайт. 

 

 

Може да изберете да не ни предоставите някои видове информация, но това може да се отрази на Вашата възможност да участвате в кампаниите, организирани от нас.

 

В съответствие със закона, ние няма да обработваме данни, свързани с

Ако трябва да обработваме този тип данни, винаги ще изискаме Вашето предварително съгласие.

 

  1. Как използваме Вашите данни?

 

Можем да обработваме Вашите данни за различни цели, но само когато имаме правни основания за това. Моля, вижте обобщението по-долу:

 

Правни основанияЦели на обработване
Сключване на договориПри определени кампании и във връзка с участието и провеждането им и установените договорни отношения, въз основа на общи условия/правила за провеждане на кампания. Проследяване на точното изпълнение на договора.

Спазване на законови задължения и обществен интерес

 

Разкриване на данни на държавни или надзорни органи;

Установяване, отправяне или защита срещу правни искове.  

 

Законни интереси

Клиентска поддръжка или поддръжка от център за връзка;

Управление на вътрешни оплаквания или искове.

 

СъгласиеПри директен маркетинг. 

Когато това се изисква от закона, ще поискаме Вашето съгласие, преди да започнем да Ви изпращаме съобщения за свои продукти, услуги, събития и промоции по различни канали: имейл, телефон, SMS и др. За да предоставите Вашето съгласие, можете да поставите отметка в полето за съгласие да получавате новини и промоции или за ползване на Вашите данни за цялостен анализ на тенденции в електронната търговия. Ние също Ви предоставяме възможност да се отпишете и да оттеглите съгласието си по всяко време, с изпращане на уведомление до e-mail адреса ни за контакт: privacy.orbicobg@orbico.com или съгласно информацията публикувана на уебсайта ни.

 

 

  1. Кога споделяме Вашите данни?

 

В някои случаи и само, за да изпълним описаните по-горе цели, Вашите данни могат да бъдат споделяни със следните страни:

 

 Във всички случаи преди предаването на данните ще спазим всички законови изисквания, свързани с този тип обработка. Отношенията ни с доставчиците на услуги се уреждат с договор, в който изрично уреждаме техническите и организационните мерки за сигурност, които доставчикът се задължава да предприеме.

 

  1. За какъв срок съхраняваме Вашите данни?

 

Ние съхраняваме Вашите данни, доколкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани (вижте горния раздел „Как използваме Вашите данни?“).  Понякога може да съхраним Вашите данни по-дълго, ако се изисква или е позволено от закона. Определяме срока на задържане според следните критерии:

 

 

Най-често съхраняваме данните на всички участници до 1 година от приключването на кампанията, а не печелившите участници до 5 години с оглед нормативни задължения, свързани с декларирането и заплащането на данъци, съгласно ЗДДФЛ.

 

  1. Как защитаваме Вашите данни?

 

За да защитим Вашите данни, ще предприемем подходящи технически и организационни мерки в съответствие с приложимите закони за защита на данни и сигурност на данни, включително ще изискваме от нашите доставчици на услуги, бизнес партньори или професионални съветници да използват подходящи мерки, за да защитават поверителността и сигурността на Вашите данни. Ние въвеждаме мерки, за да предотвратим рискове като унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване на или достъп до Вашите данни.

 

  1. Кое законодателство е приложимо?

 

Защитата на Вашите лични данни е покрита от Регламент ЕС 2016/679, също известен като Общ регламент относно защитата на данните, както и приложимото национално законодателство за защита на данните на Република България. 

 

  1. Какви са Вашите права по отношение на личните данни

 

Вие можете да упражните всички предвидени в законодателството права, свързани с личните данни, а именно: 

 

 

Всяко едно от предвидените в закона права може да бъде упражнено чрез подаване на искане на упражняване на съответното право. Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени на адрес: гр. София, ул. Челопешко шосе № 24 или на e-mail: privacy.orbicobg@orbico.com. Искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа следната информация:

 

Идентификация на лицето – имена и ЕГН;

 

Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;

 

Искане – описание на искането.

 

Правим всичко възможно да поддържаме Вашите данни актуални. Въпреки това, ако забележите грешни данни или други нередности, Вие можете да ги коригирате, актуализирате, промените, изтриете или да упражните друго свое право, като се свържете с нас на privacy.orbicobg@orbico.com.

 

По отношение на всички заявки за упражняване на права, ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок, обичайно не по-късно от 30 дни от неговото получаване.

 

При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. Информацията, предоставяна на субекта, и всяка комуникация и действия по упражняване правата на субекта на данни се предоставят безплатно (освен при злоупотреба с предоставените права).

 

Можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността Ви. При упражняването на правата Ви чрез пълномощник, то следва да ни бъде предоставено и заверено пълномощно.

 

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

 

Настоящата политика може да подлежи на изменение, като последно е актуализирана 10.08.2022 г. Всякакви бъдещи промени или допълнения на настоящата политика ще бъдат актуализирани надлежно и навременно.